Agenda

Coronavirus

In verband met het coronavirus zijn vele activiteiten niet doorgegaan. Zo zal i.v.m. de voorbereidingstijd de expositie van dit jaar in de Smidse helaas niet doorgaan. Wij zijn nog aan het aftasten of wij weer activiteiten in het najaar kunnen organiseren.

 Eigen historisch centrum in pastorie RK kerk Nijverdal


De afgelopen maanden is er intensief contact geweest tussen de gemeente, de locatieraad van de RK Kerk in Nijverdal en het bestuur van onze vereniging. Reden hiertoe was een onderzoek naar de mogelijkheden van een maatschappelijke herbestemming van de pastorie. Dit naar aanleiding van de behoefte een zogenaamde Kerkenvisie tengevolge van de terugloop van het aantal kerkbezoekers vast te gaan stellen.

Vorige week dinsdag heeft de Historische Kring tijdens een themasessie voor het college van B&W van onze gemeente een uitgebreide presentatie gegeven over wat onze vereniging drijft en wat we voornemens zijn te gaan doen. Dit onder het motto “De Historische Kring opent haar Vensters”.

Naar aanleiding van deze presentatie heeft het college de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over het voorgenomen besluit medewerking te verlenen aan een door ons lang gekoesterde wens eigen huisvesting te verkrijgen.

Uit deze brief delen wij met jullie de volgende belangrijke informatie:

“Dit onderzoek is uitgevoerd door 01Architecten uit Nijverdal (met hulp van het Oversticht) en is inmiddels afgerond. In de zoektocht naar een goede maatschappelijke invulling zijn ze bijgestaan door Stichting Cultuurnetwerk Gemeente Hellendoorn. Zij hebben een inventarisatie gedaan naar maatschappelijke instellingen binnen de gemeente met een ruimtebehoefte. Partijen met belangstelling zijn in de gelegenheid gesteld om de locatie ter plaatste te bekijken. Hier is ook door meerdere organisaties gebruik van gemaakt.

Uiteindelijk is alleen de Historische Kring Hellendoorn Nijverdal (hierna HKHN) overgebleven. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de HKHN dé ideale maatschappelijke partij is voor deze locatie. De HKHN wil in een deel van de pastorie een expositieruimte inrichten, gecombineerd met de mogelijkheid voor inwoners om historisch onderzoek te doen. Daarnaast is de HKHN voornemens samenwerking met het onderwijs op te starten met lesbrieven e.d. De kosten zijn structureel voor de museale invulling van de pastorie. De HKHN heeft structurele kosten voor huur, energielasten + leveringen/diensten en ontwikkeling, die zijn begroot op € 25.000,- per jaar. De HKHN heeft zelf nagenoeg geen inkomsten. Met een jaarlijkse subsidie wordt geborgd dat HKHN haar ambities kan uitvoeren, het monumentale pand voor de toekomst behouden blijft en een maatschappelijke invulling krijgt. Door deze subsidie komt een lange wens van de HKHN in vervulling om een historisch informatiepunt te kunnen realiseren. Dat dit ook nog eens gebeurt in een monumentaal pand op een prominente plek aan de rand van het centrum van Nijverdal dient meerdere gemeentelijke belangen. Naast het feit dat de HKHN al enkele jaren achtereen een verzoek heeft ingediend voor subsidiëring van de vereniging en een goede huisvesting is dit een unieke kans voor onze gemeente. Het is een zeer gewenste aanvulling op de uitstraling van het kernwinkelgebied en naast het algemene belang om cultureel erfgoed te behouden in toeristisch, economisch, educatief, historisch en cultureel opzicht daarom van grote toegevoegde waarde. Het zal bovendien de HKHN een ‘boost’ geven bij de ontwikkeling van de vereniging die overigens voor alle kernen van de gehele gemeente Hellendoorn actief is en met veel partners samenwerkt.

Voor de structurele subsidie wordt ambtelijk inmiddels een voorstel voor nieuw beleid in de conceptbegroting voorgesteld waarover u in november bij de begrotingsvergadering voor 2022 gevraagd wordt een besluit te nemen”

Wij zijn vanzelfsprekend zeer content over dit voorgenomen besluit en zullen op 31 augustus , als er een informatiebijeenkomst voor de raad plaats zal vinden,  van harte bereid zijn om onze plannen verder toe te lichten.

Tot slot – voor dit moment – wat concrete informatie:

  • Met ingang van 1 juli huurt de gemeente het merendeel van de begane grond van de pastorie.
  • Als de raad het voorgenomen besluit overneemt nemen wij per 1 januari de huur over.
  • In deze overgangsperiode stemmen we nou af met de locatieraad over gebruik en te ondernemen stappen en inhuizing.

    Namens het bestuur:
    Herman Zwijnenberg en Eddy Muis